неделя, 10 юни 2012 г.

Brosix Enterprise Instant Messenger/Бросикс - сигурен чат клиент в подкрепа на Вашия бизнес

Brosix is a highly secure instant messaging tool which provides features specially designed for enterprise and business purposes.

It allows you to create your own instant messaging network for your business, which is one of the most successful methods for optimizing the work process in your company or organization.

Unlike other conventional instant messengers, Brosix provides highly secure communication – strong encryption is applied to all data transfers. This makes instant messaging safe for exchanging confidential and company-sensitive information. Brosix also eliminates the risk of virus infections when it is your sole enterprise instant messenger.

Apart from security, Brosix provides various additional features, such as a Whiteboard tool, Cooperative Browsing (co-browsing), Voice Chat, Text Chat, Video Chat, Screen Shot, Screen Sharing (aka Desktop Sharing), File Transfers, and much more. Think of Brosix as a Swiss Army knife for office productivity.

Brosix is very easy to use – it requires minimum system resources and needs no extra setup in order to start using it immediately.

A special administrative online Control Panel ensures the easy management of your instant messaging network all the time from any place.

Brosix takes home the top prize from About.com!

Brosix operates on a global servers infrastructure, which means that users connect to the closest Brosix optimized server. This way, our customers get the best performance. The data centers were chosen after a careful inspection to ensure quality. Qualified system administrators are in charge of monitoring and securing the servers 24/7.

Another important feature which our clients love: No advertisements are displayed on Brosix!

What’s more, Brosix is a three-time winner of the coveted “Best IM Client of 2011/2010/2009″ award from About.com.

By using Brosix Corporate Instant Messenger you get:

- Your own private Instant Messaging Network hosted on Brosix optimized servers. You can easily manage it via the web-based Administration Console and have full control of users, contact lists, block users, enable/disable features used by each user, and more.

- Ensured authenticity of your network users – by having a private network, you can be sure that your messages, file transfers, and chat sessions are requested only by authorized users within that network. This is a good way to control your employees’ communications and keep them focused on business communications only. This will also keep them away from different kinds of Internet security threats and attacks.

- Powerful collaboration tools – Brosix provides a full set of carefully selected features that will help you organize your business communications, client support, and office interaction. Brosix is much more than a conventional instant messenger – its features are not limited to text messaging and call services. We provide Whiteboard, Files Transfer, Screenshot, Screen Sharing and more. For additional details, check out Brosix Features.

- Zero configuration and maintenance – Your Instant Messaging Network is hosted on Brosix-optimized servers. Your Enterprise Instant Messenger comes completely setup and ready to go. You do not have to worry about all the complexities of setting, maintaining, and managing your Instant Messaging servers. You don’t need to plan new server deployment and configuration when the number of users in your IM network grow. Our system automatically adapts and distributes the load by choosing the most appropriate servers for you.

- Secure communication – Brosix encrypts all the traffic with 256-bit keys. Instant messages, File Transfers, Voice Chats, Video Chats, screens, etc. are encrypted and only the recipient users can decrypt and use or see them.

For more information, please visit the following link: http://w​ww.brosi​x.com/bu​siness/​

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Бросикс е чат клиент със висока степен на защита който разполага с функции, които са специално създадени за целите на фирмите и бизнеса.

С Бросикс можете да създадете собствена затворена мрежа за обмен на съобщения, което е един от най-успешните начини за оптимизиране на работния процес във вашата фирма или организация.

За разлика от другите чат клиенти, Бросикс осигурява комуникация с висока степен на защита – приложено е сигурно криптиране за всички трансфери на данни. Това прави Бросикс подходящ за обмяна на конфиденциална и важна за бизнеса информация. Също така се елиминира риска от заразяване с вируси когато използвате Бросикс за основен инструмент за комуникация.

Отделно от сигурността, Бросикс разполага с разнообразни допълнителни функции, като Бяла дъска, Споделено сърфиране, Гласов чат, Текстов чат, Видео чат, Екранна снимка, Споделяне на екрана, Трансфер на файлове и много други. Смятайте Бросикс за щвейцарското армейско ножче на офисната производителност.

Бросикс е много лесен за употреба – изисква минимални системни ресурси и няма нужда от допълнителни настройки за да започнете да го използвате веднага.

Специално разработен онлайн контролен панел осигурява лесна администрация на вашата частна мрежа по всяко време и от всяко място.

Brosix получи най-високите награди от About.com!

Бросикс оперира глобална инфраструктура от сървъри, което означава, че потребителите се свързват с най-близкия сървър. По този начин нашите клиенти получават най-добра производителност. Центровете за данни са селектирани след внимателно проучване за гаранции за качество. Квалифицирани системни администратори наблюдават и оптимизират сървърите денонощно.

Друга причина поради която нашите клиенти обичат Бросикс, е че не показваме никакви реклами.

Освен това, Бросикс е трикратен победител на престижната награда “Най-добър чат клиент 2011/2010/2009″ на About.com.

Като използвате Бросикс бизнес чат клиент вие получавате:

- Ваша собствена мрежа за съобщения на мощен и оптимизиран сървър. Лесно можете да я администрирате с уеб базиран котролен панел и да имате пълен контрол върху потребителите, списъците им с контакти, както и да разрешавате или забранявате функции на всеки потребител и др.

- Сигурна идентификация на самоличността на потребителите – като имате собствена частна мрежа, Вие можете да бъдете сигурни че съобщенията, трансфера на файлове и разговорите са стартирани само от ауторизирани потребители от Вашата мрежа. Това е добър начин да контролирате комуникацията на служителите си и да бъдете сигурни, че са фокусирани само върху комуникация по работа. Това също ще ги предпази от различни заплахи и атаки в интернет.

- Мощни инструменти за съвместна работа – Бросикс разполага с пълен комплект от внимателно подбрани функции, които ще Ви помогнат да организирате своите бизнес комуникации, поддръжка на клиенти и взаимодействие в офиса. Бросикс е много повече от обикновен чат клиент - неговите функции не са ограничени до размяна на текстови съобщения и услуга за пренос на глас. Ние предлагаме Бяла дъска, Споделено сърфиране, Гласов чат, Текстов чат, Видео чат, Екранна снимка, Споделяне на екрана, Трансфер на файлове и много други. За повече информация вижте функциите на Бросикс.

- Без нужда от настройка и поддръжка – Вашата частна Бросикс мрежа е разположена на мощни и оптимизирани Бросикс сървъри. Вашият бизнес чат клиент идва напълно настроен и готов за работа. Няма нужда да се тревожите за сложни настройки, поддръжка и администриране на сървъри. Няма нужда да планирате и въвеждате в експлоатация нови сървъри когато броя на потребителите във Вашата мрежа нарасне. Нашата система автоматично адаптира и разпределя натоварването като избира най-подходящия сървър за вашата мрежа.

- Сигурна комуникация – Бросикс криптира целия трафик със 256-битови ключове. Текстови съобщения, Трансфер на файлове, Гласова комуникация, Видео чат, Екранни снимки и т.н са криптирани и само получателят им може да ги декриптира и използва.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Популярни публикации

Последователи